ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (ПРИЄДНАННЯ)

про надання послуг з організації проведення підвищення кваліфікації

м. КиївФізична особа-підприємець Шиянов Кирило Вячеславович (далі – «Організатор»), який діє на підставі виписки про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, керуючись ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України з однієї сторони, та

фізична особа, що згідно ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України своїми діями прийняла (акцептувала) пропозицію укласти цей Договір, з іншої сторони (далі – «Слухач»), далі разом за текстом іменовані «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір про надання послуг з проведення курсів (далі – «Договір») про нижченаведене.  1. Предмет Договору


1.1. Організатор зобов'язується надати Слухачу послуги з організації проведення підвищення кваліфікації (далі – «Курси») задля формування в нього системних навичок у цій сфері діяльності, а Слухач зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги.

1.2. Курси проводяться відповідно до затвердженої у встановленому порядку Учбової програми Курсів, що включає теоретичні та практичні заняття, які дозволяють Слухачу здобути відповідні знання та навички.

1.3. Курси проводяться on-line. Дистанційно.

1.4. За домовленістю Сторін Курси будуть проводитись на базі Київського Медичного Університету, підписуючи вказаний договір Слухач погоджується з умовами надання вказаної послуги визначеної в пункті 1.1. договору.

1.5. Даний Договір відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України є публічним договором.

1.6. Пропозиція є прийнятою (акцептованою), а Договір є укладеним з моменту обранням Слухачем відповідного курсу на сайті, оплати відповідних послуг. При цьому, додаткове підписання Договору з боку Слухачача не потребується. У відповідності до ч. 2 ст. 642 ЦК України, обрання відповідної програми та її оплати на сторінці є дією, що засвідчує прийняття пропозиції укласти даний Договір та прийняти всі умови, зазначені в ньому.

1.7. Дії Користувачів, передбачені п. 1.7. даного Договору є такими, що свідчать про беззастережне прийняття всіх без виключення умов даного Договору. Умови Договору не підлягають зміні та/або доповненню за ініціативою Слухача.


  1. Права та обов'язки Сторін
2.1. Права Слухача:

2.1.1. Брати участь у теоретичних та практичних заняттях у порядку та на умовах, передбачених цим Договором та Учбовою програмою.

2.1.2. Ставити викладачам запитання та отримувати кваліфіковані відповіді під час теоретичних і практичних занять.

2.2. Обов'язки Слухача.

2.2.1. Виконувати в повному обсязі та в установлені строки всі вимоги, передбачені Учбовою програмою.

2.2.2. Відвідувати заняття.

2.2.3. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють відвідування заняття, завчасно повідомити про це викладача (викладачів), який його проводить.

2.2.4. Оплатити послуги, що надаються за цим Договором, у повному обсязі в розмірі та порядку, установлених Договором.

2.2.5. Підтвердити надання послуг шляхом підписання складеного Організатором Акта приймання-передачі наданих послуг протягом 3 календарних днів з дня проведення останнього заняття.

2.3. Права Організатору:

2.3.1. Формувати Учбову програму Курсів на свій розсуд до підписання цього Договору. Після підписання Договору Організатор може вносити до неї зміни та доповнення тільки за погодженням із Слухачем.

2.3.2. Визначити осіб, які будуть проводити заняття (викладачів);

2.3.3. Відмовити Слухачу в наданні послуг за цим Договором у разі порушення ним обов'язку із оплати послуг.

2.3.4. В односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку пропуску 3 (трьох) чи більше занять без завчасного повідомлення про це викладача (викладачів).

2.3.4. В односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку прийняття нормативно-правового акту, що унеможливлює надання Організатором послуг за цим Договором, якщо Слухач не погоджується на приведення цього Договору у відповідність до вимог такого нормативно-правового акту.

2.4. Обов'язки Організатору:

2.4.1. Забезпечити надання послуг належним чином, у повному обсязі та у строки, передбачені цим Договором.

2.4.2. Забезпечити надання Слухачу необхідних для проходження Курсів матеріалів, обладнання, устаткування і літератури.

2.4.3. Після проходження Слухачем теоретичних і практичних занять організувати складання ним іспиту;

2.4.4. За умови успішного складання іспиту видати Слухачу іменний Сертифікат про проходження Курсів.

  1. Розмір та порядок оплати
3.1. Вартість послуг, що надаються Організатором за цим Договором, становить суму у гривнях яка зазначена в заявці на участь у курсах..

3.2. Слухач здійснює оплату в розмірі, зазначеному в п. 3.1 цього Договору, у день укладення цього Договору. Підставою для оплати послуг є цей Договір.

3.3. Повернення Організатором грошових коштів Слухачу в разі одностороннього розірвання Договору з ініціативи чи вини Слухача, у тому числі в разі неможливості відвідування ним занять, не провадиться.


  1. Прикінцеві положення
4.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і скріплення печаткою Організатору за умови належного виконання Слухачем обов'язку, вказаного у п. 3.2 цього Договору.

4.2. Цей договір автоматично припиняється у день початку проведення Курсів, якщо Слухач належним чином не виконав обов'язок, вказаний у п. 3.2 цього Договору.

4.3. Договір припиняється у момент видачі Організатором Слухачу Сертифікату про проведення курсів або у момент його дострокового припинення (розірвання) у випадках, передбачених цим Договором чи чинним законодавством України.

4.4. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні тільки за умови, що їх укладено в письмовій формі та підписано Сторонами Договору.

4.5. У випадку зміни реквізитів Сторони, зазначених в цьому Договорі, така Сторона зобов'язується протягом 3 (робочих) днів з дати зміни відповідних реквізитів письмово повідомити про це іншу Сторону

4.5. Договір складено у двох примірниках українською мовою, кожен з яких є ідентичним та має однакову юридичну силу. У кожної зі Сторін знаходиться один примірник цього Договору.


  1. Реквізити Організатора

08632, Київська обл., Васильківський район, село Іванковичі, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА, будинок 25Код ЄДРПОУ 2804709794 державна реєстрація фізичної особи-підприємця, – дата запису: 16.02.2011
Номер запису: 2 333 000 0000 004083 тел. +380503307188